Általános szolgáltatási feltételek

 1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentum tartalmazza a gepesztervek.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) használatának és az Üzemeltető szolgáltatási feltételeinek keretrendszerét, így a weboldal böngészése előtt kérjük tekintse át annak tartalmát. Azzal, hogy megtekinti, használja a Weboldalt, magára nézve korlátozás nélkül elfogadja az alábbiakban olvasható Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat. Ha nem kívánja elfogadni annak tartalmát, kérjük, függessze fel a Weboldal használatát!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy Weboldalon található űrlapokon, a Megrendelési igény vagy ajánlatkérés elküldésekor Ön teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat. Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy a telefonon vagy e-mailben leadott Megrendelési igénnyel is teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat.

A Weboldal a PLN Mérnökiroda Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) internetes honlapja, amelynek célja, hogy a látogatók információkat kapjanak a cég tevékenységéről, valamint gáztervezéssel és egyéb épületgépészeti szakági tervezéssel, mérnöki szolgáltatásokkal, mint témával kapcsolatban.

Üzemeltető adatai:

PLN Mérnökiroda Kft.
Levelezési cím, székhely: 1223 Budapest, Aszály u. 15/A.
Adószám: 13341572-2-43
E-mail cím: info@gepesztervek.hu

 1. Definíciók
 1. Mérnök: Üzemeltető tagja/alkalmazottja, aki a Mérnöki szolgáltatást végzi. Üzemeltető jogosult alvállalkozó mérnök bevonására is.
 2. Mérnöki szolgáltatás: a különböző – általában csak Mérnök által végezhető – munkák és szolgáltatások összefoglaló neve. A Mérnöki szolgáltatás egy vagy több feladatból, feladatrészből is állhat. Mérnöki szolgáltatások többek között, de nem kizárólagosan: gázterv készítés és annak teljes tervdokumentációja, műszaki leírás készítése, épületgépészeti tervezés, műszaki rajzolás, szakértői tevékenység, energiahatékonysági számítások készítése, energetikai felülvizsgálat, műszaki konzultáció, helyszíni felmérés a terv elkészítéséhez, műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés és egyéb kapcsolódó teendők.
 3. Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Üzemeltetőtől Mérnöki szolgáltatást kíván igénybe venni.
 4. Megrendelési igény: az Ügyfél által kifejezett egyedi kérelem, amely valamely Mérnöki szolgáltatás igénybevételére irányul. A Megrendelési igény kifejezése történhet telefonon, e-mailben, vagy a Weboldalon keresztül. A Megrendelési igény Mérnök általi elfogadásával a Mérnök és az Ügyfél szerződéses kapcsolatba kerül.
 5. Weboldal: a http://gepesztervek.hu domainen és aldomainjein található, az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalak összessége.
 6. Egyedi Szerződés: az Ügyfél és a Mérnök között létrejött megállapodás, amely a Mérnöki szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételére és Mérnök általi elvégzésére irányul. Az Egyedi Szerződés formájára, tartalmára vonatkozóan jelen Általános Szolgáltatási Feltételek nem rendelkezik, az itt leírtak nem képezik annak részét. Az Egyedi Szerződés tartalmát, feltételeit, az Ügyfél és a Mérnök kölcsönös megegyezéssel állapítják meg egymás között.
 1. A Weboldal tartalma

A Weboldalon található információk tájékoztatást hivatottak szolgálni. Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a feltüntetett információk pontosak és naprakészek legyenek, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Weboldal esetleges hibás tartalmának eredményeként előálló kárért vagy hátrányért. A Weboldal tartalma és a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések közötti esetleges ellentmondás esetén a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Üzemeltető fenntartja a jogot Weboldal tartalmának tetszőleges időpontban történő megváltoztatására. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal olyan okból, amelyért nem felelős, ideiglenesen elérhetetlenné válna. Üzemeltető a hozzáférést felfüggesztheti előzetes értesítés nélkül, karbantartási, vagy egyéb, rajta kívül álló okból is.

A Weboldal üzemeltetése során cookie-k (vagy más néven sütik) is alkalmazva vannak, e mellett a látogatók IP címe is eltárolásra kerülhet. A cookie egy kis fájl, ami akkor tárolódik el a számítógépén, amikor első alkalommal felkeres egy weboldalt. A cookie-k célja, hogy megjegyezzen bizonyos beállításokat, ezzel könnyítve az Ön legközelebbi visszatérésekor az adott weboldal böngészését. A weboldal az alábbi típusú cookie-kat használhatja: munkamenet (session) cookie, célzó- és hirdetési cookie, használatot elősegítő cookie, Google Analytics cookie, böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító cookie. Minden modern böngésző engedélyezi a cookie-k beállításának megváltoztatását, illetve törlését, ezt Ön a böngészőjének beállításiban, illetve a google.com vonatkozó oldalain tudja megtenni.

 1. Árak, ajánlatok

A Weboldalon feltüntetett árak, információk nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak. Üzemeltető mindenkor fenntartja a jogot az árak megváltoztatására, egyedi árak és ajánlatok meghatározására, bizonyos Megrendelési igények indoklás nélküli elutasítására. A Weboldal nem minősül webshopnak, webáruháznak.

Üzemeltető – bár törekszik rá – nem tudja garantálni, hogy minden Megrendelési igény teljesítésre kerül, abban az esetben sem, ha az Ügyfél e-mailben visszaigazolást kapott. Természetesen a teljesítetlen Mérnöki szolgáltatásokért az Ügyfél díjfizetéssel nem tartozik. Alapvetően a Mérnöki szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa és az Ügyfél ugyanaz a természetes vagy jogi személy kell, hogy legyen. A nem saját tulajdonú ingatlanra vonatkozó tervezési megkeresések, Megrendelési igények visszautasításra kerülhetnek.

Árajánlatnak csak az e-mailben megküldött ajánlatok számítanak. Az ajánlatban megküldött díjaktól a Mérnök nem tér el. Kivételt jelent ez alól, ha az ajánlatadáshoz szükséges információk megadása során az Ügyfél félrevezető módon, vagy hiányosan informálja Üzemeltetők/Mérnököt, illetve olyan körülményre derül fény, amely megváltoztatja a munka menetét. A Megrendelési igények indoklás nélküli elutasításának jogát Üzemeltető fenntartja, abban az esetben is, ha korábban árajánlat került kiküldésre az Ügyfél felé. Az ajánlatban feltüntetett árak a Mérnöki szolgáltatásért fizetendő végösszegek, nettó ár + ÁFA összeg megjelöléssel.

A Mérnöki szolgáltatás díja az Ügyfél számára kiszámlázásra kerül annak teljesítését követően. Ügyfél köteles a teljesítésről kiállított számlát 8 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra utalni.

 1. Felelősség

A Mérnököt terheli a felelősség a Mérnöki szolgáltatás elvégzéséért, valamint a jogszabályi előírások betartásáért, de nem felel az Ügyfélnek felróható hátráltató okokért, az Ügyfél késedelmes adatszolgáltatásáért, téves adatszolgáltatásáért, a Hatóságok munkafolyamataiért. Ügyfél felel azért, hogy Mérnöknek biztosítsa a bejárást helyszíni felmérés céljából a tervezéssel/szolgáltatással érintett ingatlanba.

 1. Panaszkezelés

Ha az Ügyfél a Mérnöki szolgáltatásra vonatkozóan panasszal kíván élni, azt elsősorban közvetlenül a Mérnöknél teheti meg.

Amennyiben az Ügyfél a hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősül, és fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el,

 1. Elállás, felmondás

Az Ügyfél indoklás nélkül jogosult elállni a Megrendelési igénytől a helyszíni konzultációt megelőzően.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a szerződés Ügyfél általi felmondása esetén az Ügyfél köteles megtéríteni a Mérnök számára az elállás/felmondás időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

Ha a Mérnöki szolgáltatás egészét teljesítette a Mérnök, az Ügyfél teljes díjfizetési kötelezettséggel tartozik, a Mérnök és az Ügyfél között létrejött szerződésnek megfelelően.

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a Mérnöknek, melyet a Mérnök visszaigazol. A visszaigazolt felmondást tekinti a Mérnök elállásnak, a be nem érkezett, vagy spam mappába került levelekért Mérnök nem vállal felelősséget. Ügyfél elállási/felmondási nyilatkozat-mintát a „Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet” 2. mellékletében is talál.

 1. Záró rendelkezések

Az Általános Szolgáltatási Feltételekben nem szabályozott egyéb kérdésekben az Egyedi Szerződés pontjai, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.